ผังและราคาที่ดิน

ที่ดิน          ราคา 15,900  บาท   ต่อตารางวา

ผังและแผนที่โครงการ_๒๐๐๔๒๓_0003